اطلاعات ازمون کارشناسی ارشد (فیزیک - فوتونیک - ژئوفیزییک - فیزیک دریا)

در سال 88 مجموعه فوتونیک شامل گرایش بود (1.فوتونیک 2. مهندسی الکترواپتیک 

3.مهندسی پلاسما )

نمونه کارنامه 1

 شماره داوطلبی : 1632577      کد رشته امتحانی:1205 (مجموعه فتونیک)

نمره به درصد: زبان عمومی و تخصصی( 47.78) ، الکترمغناطیس (25.00)، فیزیک مدرن (35.00) ، مکانیک کوانتومی(2167) ، الکترونیک (سفید) ، اپتیک (سفید)

برای گرایش 1 و3 : ( نمره کل 5699 ، رتبه داوطلب در سهمیه 59 ،رتبه داطلب بدون سهمیه 99 ،اخرین رتبه مجاز در سهمیه 796 ، نتیجه در سهمیه ازاد مجاز)

برای گرایش 2 : ( نمره کل5613، رتبه داوطلب در سهمیه112 ،رتبه داطلب بدون سهمیه 112 ،اخرین رتبه مجاز در سهمیه 845 ، نتیجه در سهمیه ازاد مجاز)

وضعیت انتخاب رشته داطلب : مجاز می باشید          معدل اعلام شده : 14.14

نمونه کارنامه 2

شماره داوطلبی : 1639857     کد رشته امتحانی:1205 (مجموعه فتونیک)

نمره به درصد: زبان عمومی و تخصصی(48.89) ، الکترمغناطیس (3.33)، فیزیک مدرن( 10.00) ، مکانیک کوانتومی(سفید) ، الکترونیک (50) ، اپتیک (سفید)

برای گرایش 1 و3 : ( نمره کل 5154 ، رتبه داوطلب در سهمیه 167 ،رتبه داطلب بدون سهمیه 168 ،اخرین رتبه مجاز در سهمیه 796 ، نتیجه در سهمیه ازاد مجاز)

برای گرایش 2 : ( نمره کل5079، رتبه داوطلب در سهمیه195 ،رتبه داطلب بدون سهمیه 196 ،اخرین رتبه مجاز در سهمیه 845 ، نتیجه در سهمیه ازاد مجاز)

وضعیت انتخاب رشته داطلب : مجاز می باشید          معدل اعلام شده : 14.40

نمونه کارنامه 3

شماره داوطلبی : 1632575     کد رشته امتحانی:1205 (مجموعه فتونیک)

نمره به درصد: زبان عمومی و تخصصی(37.78) ، الکترمغناطیس (21.67)، فیزیک مدرن( 21.67) ، مکانیک کوانتومی(21.67) ، الکترونیک (سفید) ، اپتیک (8.33)

برای گرایش 1 و3 : ( نمره کل 5060 ، رتبه داوطلب در سهمیه 179 ،رتبه داطلب بدون سهمیه 180 ،اخرین رتبه مجاز در سهمیه 796 ، نتیجه در سهمیه ازاد مجاز)

برای گرایش 2 : ( نمره کل5260، رتبه داوطلب در سهمیه163 ،رتبه داطلب بدون سهمیه 162 ،اخرین رتبه مجاز در سهمیه 845 ، نتیجه در سهمیه ازاد مجاز)

وضعیت انتخاب رشته داطلب : مجاز می باشید        

 نمونه کارنامه 4

شماره داوطلبی : 1632635     کد رشته امتحانی:1205 (مجموعه فتونیک)

نمره به درصد: زبان عمومی و تخصصی(11.11) ، الکترمغناطیس (10.00)، فیزیک مدرن( 50.00) ، مکانیک کوانتومی(15.00) ، الکترونیک (سفید) ، اپتیک (سفید)

برای گرایش 1 و3 : ( نمره کل 4250 ، رتبه داوطلب در سهمیه 422 ،رتبه داطلب بدون سهمیه 424،اخرین رتبه مجاز در سهمیه 796 ، نتیجه در سهمیه ازاد مجاز)

برای گرایش 2 : ( نمره کل4192، رتبه داوطلب در سهمیه467 ،رتبه داطلب بدون سهمیه 469 ،اخرین رتبه مجاز در سهمیه 845 ، نتیجه در سهمیه ازاد مجاز)

وضعیت انتخاب رشته داطلب : مجاز می باشید          معدل اعلام شده : 14.00 

نمونه کارنامه 5

شماره داوطلبی : 1298779    کد رشته امتحانی:1205 (مجموعه فتونیک)

نمره به درصد: زبان عمومی و تخصصی(1.11) ، الکترمغناطیس (1.67)، فیزیک مدرن( 23.33) ، مکانیک کوانتومی(18.33-) ، الکترونیک (سفید) ، اپتیک (سفید)

برای گرایش 1 و3 : ( نمره کل1544 ، رتبه داوطلب در سهمیه 1688 ،رتبه داطلب بدون سهمیه1694،اخرین رتبه مجاز در سهمیه 796 ، نتیجه در سهمیه ازاد مجاز)

برای گرایش 2 : ( نمره کل1538، رتبه داوطلب در سهمیه1693 ،رتبه داطلب بدون سهمیه 1699 ،اخرین رتبه مجاز در سهمیه845 ، نتیجه در سهمیه ازاد مجاز)

وضعیت انتخاب رشته داطلب : مجاز نیستید        معدل اعلام شده :12.86

نوشته شده توسط ونوس در ساعت 14:26 | لینک  |